:
: 1: 1

Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni ZŠ pro 2. vzdělávací období - Prodos

Učebnice - Základní školy » Pomocné knihy a pomůcky » 1.stupeň|Učebnice - Základní školy » Pomocné knihy a pomůcky » Prodos

Cena:432.00

Metodický materiál k využití při tvorbě ŠVP a při výuce podle něj.
Průvodce lze používat samostatně, i s učebnicemi Modré řady Prodosu.
Průvodce je v souladu s RVP ZV a Manuálem pro tvorbu ŠVP.


Základní sestava Průvodce výukou dle RVP na 1. stupni obsahuje stručné pojednání věnované možnostem využití učebnic pro dosahování očekávaných výstupů a také souvisejícím aspektům tvorby ŠVP. Samozřejmě zde najdete návod pro práci s Průvodcem, v němž se dozvíte, jak se v publikaci zorientovat a jak s ní zacházet. Především Vás ale naučí, jak všechny informace, které pro Vás tato metodika má, můžete využít při tvorbě školního vzdělávacího programu a při vlastní výuce, především pokud jde o distribuci očekávaných výstupů do ročníků a jejich propojení s klíčovými kompetencemi. Oponenty nezůstávají ani mezioborové souvislosti a průřezová témata.

Co pro Vás Průvodce konkrétně zpracovává?

OV Distribuuje učivo očekávaných výstupů do ročníků, a to názorně a na obsahu učebnic odpovídajících RVP. Zpřehledňuje každý OV pro dané období, předkládá vhodné postupy, odkazy na úlohy v učebnicích
KK Názorně propojuje jednotlivé OV s klíčovými kompetencemi a s úlohami v učebnicích. Přehledně ukazuje, jak práce s učebnicí rozvíjí KK v rámci každého výstupu
MS Formuluje mezioborové souvislosti u každého OV zvlášť, s odkazy do učebnic ostatních oborů. Obsahuje dílčí návrhy na integraci učiva
PT Předkládá metodicky zpracované projekty k realizaci každého průřezového tématu, vždy pro obě vzdělávací období. Obsahuje návrhy na začlenění PT do ročníků a předmětů. Uvádí úlohy a činnosti pro realizaci PT v učebnicích
ŠVP Souhrnně představuje přehlednou pomůcku k tvorbě osnov pro Školní vzdělávací program

Realizační tým využije Průvodce při tvorbě ŠVP

• při formulaci výchovných a vzdělávacích strategií (Manuál 3.3.2)
• při začlenění průřezových témat do ŠVP (Manuál 3.3.4)
• při časovém, obsahovém i organizačním vymezení jednotlivých předmětů (Manuál 3.5)
• při rozpracování očekávaných výstupů, zařazení průřezových témat do ročníků i předmětů, vytyčení mezioborových souvislostí a návrhů na integraci učiva (Manuál 3.5)
• pro přípravu výuky v předmětu v ŠVP (formulace výchovných a vzdělávacích strategií v předmětu, propojení výstupů s kompetencemi, obsahem učiva a postupy v učebnicích, distribuce učiva v časově-tematických plánech, začlenění a návrh realizace průřezových témat...)

Vyučující při výuce během školního roku využije

konkrétní postupy pro osvojování výstupů (a rozvoj KK), odkazy na práci s učebnicemi u každého OV a odkazy na mezioborové souvislosti s ostatními obory (opět u každého OV)
časově-tematické plány, které učivo učebnic Modré řady rozdělují po týdenních celcích a propojují s OV, KK i mezioborovými souvislostmi
projekty k průřezovým tématům – rozpracované vždy pro obě vzdělávací období; přehled učiva, které v učebnicích Modré řady podporuje realizaci každého PT
• Průvodce jako přehledný zásobník možností, bude-li hledat radu pro dosažení konkrétního OV, pro mezioborové souvislosti u některého učiva, pro dílčí realizaci PT ve svém předmětu atp.
• Průvodce tak pedagogovi zajistí dosažení všech výstupů v daném období a rozvíjení všech kompetencí; umožní mu realizovat každé průřezové téma dle vlastního výběru v kterémkoli období.
• pro výuku s využitím Průvodce se pedagogovi osvědčí učebnice Modré řady, ucelené edice pro 1. stupeň, splňující požadavky RVP; Průvodce zároveň slouží jako metodická příručka pro výuku dle RVP ke každé z nich.

Průvodce si objednáváte po částech dle vlastního výběru


Průvodce má formu šanonu na vkládání listů A4. Koupíte-li si Základní sestavu, můžete si k ní průběžně dokupovat další části podle svého výběru. V Základní sestavě najdete podrobný úvod a základní metodiku pro výuku na prvním stupni v oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět. Rozšiřující části (Průřezová témata, Časově-tematické plány) si můžete průběžně dokupovat dle potřeb a možností školy.


ZÁKLADNÍ SESTAVA

Spolu s praktickým moderním šanonem obdržíte první dvě části:

1. Úvod
Stručné pojednání je věnováno možnostem využití učebnic pro dosahování očekávaných výstupů a také souvisejícím aspektům tvorby ŠVP. Samozřejmě obsahuje návod pro práci s Průvodcem, v němž se dozvíte, jak se v publikaci zorientovat a jak s ní zacházet. Především Vás ale naučí, jak všechny informace, které pro Vás tato metodika má, můžete využít při tvorbě školního vzdělávacího programu a při vlastní výuce. Součástí úvodu je zároveň představení celého projektu včetně obsahu dalších plánovaných částí a anketa, s jejíž pomocí můžete zasáhnout do podoby dalších materiálů, požádat o zasílání informací, nabídnout spolupráci atd.

2. Úlohy a realizace očekávaných výstupů
Tato část představuje metodickou základnu celého projektu. Každý z celkem 158 OV (očekávaných výstupů) je rozpracován pro příslušný vzdělávací obor a ročník a propojen s učivem a odkazy na práci s učebnicemi. Je vysvětleno, jak daný OV buduje a rozvíjí které KK, a jsou u něj doplněny odkazy na mezioborové souvislosti v ostatních oborech (úlohy a práce s učebnicemi). Zajišťuje v oborech Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Člověk a jeho svět osvojení všech OV a přiměřený rozvoj všech KK. Tato základní metodická část je pro celý projekt stěžejní.

ČASOVĚ TEMATICKÉ PLÁNY 1, 2
K základní sestavě si můžete dokoupit další stejně podrobně zpracované materiály. Pro mnoho pedagogů budou i ty představovat metodickou pomoc naprosto nezbytnou, některé školy je naopak potřebovat nemusí (mají vlastní pojetí PT nebo časově-tematické plány). Proto jsou tyto části nabízeny k dokoupení dle vlastního uvážení.
Časově-tematické plány rozpracovávají tematicky učivo učebnic Modré řady do týdenních období a propojují je s OV, KK i mezioborovými souvislostmi. Obsahují odkazy na úlohy, které podporují realizaci PT, náměty na činnosti, tipy, odkazy a další informace.
Objednávejte je pod samostatným katalogovým číslem.

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA – PROJEKTY 1, 2
Průřezová témata – Projekty – pro každé PT je metodicky zpracován samostatný projekt, včetně návrhů časových dotací a zařazení do ročníků a předmětů na 1. stupni. U každého PT jsou uvedeny odkazy na úlohy v učebnicích všech tří oborů, které podporují jeho realizaci, a výčet naplněných tematických okruhů. Stejná podpora se chystá pro všechna PT v 2. období, vyučující si tedy svobodně vybere, kdy hodlá PT realizovat, a vždy bude mít k dispozici vhodnou metodiku.

Objednávejte je pod samostatným katalogovým číslem.